dijous, 9 d’abril de 2009

Resum

Enquestes
Quan vols fer una enquesta per saber informació sobre alguna cosa, has de saber quina informació vols que et doni el que rebi l'enquesta. Has de tenir molt en compte el que estàs preguntant.
Exemple: Nombre de germans (no saps si t'has de comptar a tu o no) per això has d' explicar bé les preguntes, perquè la gent que les rebi entengui el que estàs preguntant.
Quan preguntes el gènere has de tenir en compte si vols posar un codi o no M (masculí) F (femení)....
Com fer una enquesta
Si l'ajuntament vol fer una enquesta per saber on ha de posar el transport públic, si ha de millorar algun servei que presta etc. Pot seguir aquests pasos:
1. Primer de tot pots posar el gènere, noi o noia. Que no tindrà cap problema a l'hora de contestar el que contesti l'enquesta.
2. Desprès pots posar la data de naixement, dia més i any, també pots posar un exemple per saber com ha de contestar(3/04/1996).
3. Tot seguit pots posar el nombre de germans, que perquè la gent que contesti pugui estar segur del que fa pots posar : Quants germans o germanastres tens, sense comptar-te a tu?
4. També pots posar el pes i l'alçada fent una pregunta que tothom pugui contestar correctament .
Exemple: Anota la teva alçada sense sabates en m.
5. Pots posar una pregunta on digui a quina població vius (Cardedeu, Canoves, Llinars, La Roca...)
6. I finalment quin és el transport habitual per anar a l'escola o per tornar(Bici, Cotxe, a peu, autobús..)
Escales
Quan fas un dibuix d'alguna cosa, per exemple un plano d'una casa, has de posar les mides per si un paleta la vol construïr. Per fer-ho pots utilitzar una escala.
Com fer una escala
Quan tens un dibuix, per exemple una taula, i vols fer l'escala has de saber quan fa a la realitat i quan fa en el dibuix.
Exemple: 1:50 vol dir que 1 cm del dibuix són 50cm a la realitat, si tens 2 en el teu dibuix a la realitat seran 100 cm perquè has multiplicat el 2 per 50 i l'has dividit entre 1. Amb aquesta escala també pots fer una escala gràfica: que en aquest ex. 1:50 seria la línia dividida per cm on a la primera ratlleta posaries 0, a la segona 50, a la tercera 100 i podries mirar quan fa un d'aquells cm a la realitat que seria el nombre de dalt.

dijous, 26 de febrer de 2009

Geometria

dimecres, 25 de febrer de 2009

Resum 1

SEGMENT, RECTA, SEMIRECTA I PUNTS

Els segments:són línies rectes que tenen un començament i un final.
La recta: no té ni origen ni fi. La seva longitug és infinita.

La semirecta: és cada una de les parts en que un punt divideix una recta. La semirecta té origen peró no fi.
Un punt: és el primer objecte geomètric, i origen de tots els damés. No té dimensions.

ANGLES

Angle recta: Té 90º
Angle obtús: Té + de 90º
Angle agut: Té - de 90º

POLIGONS

Un poligon és una superficie plana que el seu contorn esta format per segments en línia recta.

Triangles Quadrilaters Pentagons Hexagons ......
Equilàters Quadrat Pentagon Hexagon
Isòsceles Rectangle
Escalè Trapezi
Trapezoide
Rombe
Romboide

POLIEDRES

És un cos geométric que la superfice es composa d'una quantitat infinita de polçigons plans.

Tetraedre: format per triangles igual que l'icosaedre i l'octaedre.
Cub o hexàedre: format per quadrats. Té 6 costats.
Dodecaedre: format per pentagons. Té 12 costats.

Resum 2

NOMBRES AMB SIGNE (+o-)

La temperatura
Les temperatures venen donades per nombres amb un signe +o-, quan porta el signe – (menys) vol dir que la temperatura està per sota dels 0ºC i quan porta el signe + (més) la temperatura està per sobre dels 0ºC. La temperatura es mesura amb termòmetres. La distància d’una ratlla a una altra consecutives del termòmetre se’n diu un grau centígrad. D’aquest termòmetre se’n diu termòmetre centígrad.

En matemàtiques per dir quin nombre és més gran o més petit es posa aquest signe <>. La part tancada del signe vol dir que el nombre que estigui al seu costat és el més petit dels dos i el que està a la banda oberta és el més gran. Per exemple: 5 <>
Les variacions de la temperatura.
Les temperatures varien. Una variació indica sempre el pas d’una temperatura a una altra. Si per exemple la temperatura estava a 5ºC i ara està 12ºC, direm que la temperatura ha augmentat 7ºC o també podem dir que la temperatura ha variat +7ºC. La representació d’una variació ha d’indicar sempre la primera temperatura o temperatura inicial i la segona o temperatura final i el pas d’una a l’altra. Això ho podem fer posant una fletxa indicant la variació.
Quan representem una fletxa hem de considerar la llargada de la fletxa i el sentit:
Dreta o amunt= variació positiva (+)
Esquerra o avall= variació negativa (-)
Per calcular la suma o la resta ho podem fer en forma gràfica( posant una fletxa) o expressant la suma o la resta:

Temp. Variació Temp.
Inicial Final
+10º +20º = +30º

Les sumes i restes amb signes(+ o -)

Quan es sumen dos nombres no cal posar el signe per exemple:
+3+6=+9 o +20-17=+3 en realitat seria 3++6 però en mates està totalment prohibit, si no poses un parèntesis per exemple: +4+(-5)=-9


Sumes encadenades
Per fer sumes encadenades cal:
§ Sumar per separat tots els positius i negatius
§ Desprès fer una única resta
Regla dels signes per treure el paréntesis:

+(+5)= +5
+(-5 )= -5
- (+5)= -5
-(-5) = +5

Per exemple:
+2 –3 +4 –2 = +2 +4 –3 –2 = +6 –5= +1

La multiplicació

Per multiplicar dos nombres amb signe, cal:
· MULTIPLICAR ELS NOMBRES SENSE EL SIGNE.
· POSAR EL SIGNE SEGONS LA REGLA SEGÜENT:

Regla dels signes
+·+= +
+·- = -
-·+ = -
- · -= +

· Per multiplicar utilitzem el”·” en comptes de la”x”.
· Les regles de la divisió són les mateixes que les de la multiplicació. El signe + del nombre d’una expressió es pot suprimir.