dijous, 26 de febrer de 2009

Geometria

dimecres, 25 de febrer de 2009

Resum 1

SEGMENT, RECTA, SEMIRECTA I PUNTS

Els segments:són línies rectes que tenen un començament i un final.
La recta: no té ni origen ni fi. La seva longitug és infinita.

La semirecta: és cada una de les parts en que un punt divideix una recta. La semirecta té origen peró no fi.
Un punt: és el primer objecte geomètric, i origen de tots els damés. No té dimensions.

ANGLES

Angle recta: Té 90º
Angle obtús: Té + de 90º
Angle agut: Té - de 90º

POLIGONS

Un poligon és una superficie plana que el seu contorn esta format per segments en línia recta.

Triangles Quadrilaters Pentagons Hexagons ......
Equilàters Quadrat Pentagon Hexagon
Isòsceles Rectangle
Escalè Trapezi
Trapezoide
Rombe
Romboide

POLIEDRES

És un cos geométric que la superfice es composa d'una quantitat infinita de polçigons plans.

Tetraedre: format per triangles igual que l'icosaedre i l'octaedre.
Cub o hexàedre: format per quadrats. Té 6 costats.
Dodecaedre: format per pentagons. Té 12 costats.

Resum 2

NOMBRES AMB SIGNE (+o-)

La temperatura
Les temperatures venen donades per nombres amb un signe +o-, quan porta el signe – (menys) vol dir que la temperatura està per sota dels 0ºC i quan porta el signe + (més) la temperatura està per sobre dels 0ºC. La temperatura es mesura amb termòmetres. La distància d’una ratlla a una altra consecutives del termòmetre se’n diu un grau centígrad. D’aquest termòmetre se’n diu termòmetre centígrad.

En matemàtiques per dir quin nombre és més gran o més petit es posa aquest signe <>. La part tancada del signe vol dir que el nombre que estigui al seu costat és el més petit dels dos i el que està a la banda oberta és el més gran. Per exemple: 5 <>
Les variacions de la temperatura.
Les temperatures varien. Una variació indica sempre el pas d’una temperatura a una altra. Si per exemple la temperatura estava a 5ºC i ara està 12ºC, direm que la temperatura ha augmentat 7ºC o també podem dir que la temperatura ha variat +7ºC. La representació d’una variació ha d’indicar sempre la primera temperatura o temperatura inicial i la segona o temperatura final i el pas d’una a l’altra. Això ho podem fer posant una fletxa indicant la variació.
Quan representem una fletxa hem de considerar la llargada de la fletxa i el sentit:
Dreta o amunt= variació positiva (+)
Esquerra o avall= variació negativa (-)
Per calcular la suma o la resta ho podem fer en forma gràfica( posant una fletxa) o expressant la suma o la resta:

Temp. Variació Temp.
Inicial Final
+10º +20º = +30º

Les sumes i restes amb signes(+ o -)

Quan es sumen dos nombres no cal posar el signe per exemple:
+3+6=+9 o +20-17=+3 en realitat seria 3++6 però en mates està totalment prohibit, si no poses un parèntesis per exemple: +4+(-5)=-9


Sumes encadenades
Per fer sumes encadenades cal:
§ Sumar per separat tots els positius i negatius
§ Desprès fer una única resta
Regla dels signes per treure el paréntesis:

+(+5)= +5
+(-5 )= -5
- (+5)= -5
-(-5) = +5

Per exemple:
+2 –3 +4 –2 = +2 +4 –3 –2 = +6 –5= +1

La multiplicació

Per multiplicar dos nombres amb signe, cal:
· MULTIPLICAR ELS NOMBRES SENSE EL SIGNE.
· POSAR EL SIGNE SEGONS LA REGLA SEGÜENT:

Regla dels signes
+·+= +
+·- = -
-·+ = -
- · -= +

· Per multiplicar utilitzem el”·” en comptes de la”x”.
· Les regles de la divisió són les mateixes que les de la multiplicació. El signe + del nombre d’una expressió es pot suprimir.